Sabtu, Disember 07, 2019
RizVN Login

SEKOLAH MENENGAH HARIAN


PENGENALAN SEKOLAH MENENGAH 

Selepas UPSR, murid-murid berpeluang untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat sekolah menengah. Pendidikan menengah terbahagi kepada dua peringkat:

 • Pendidikan Menengah Rendah (Tingkatan 1 hingga Tingkatan 3)
 • Pendidikan Menengah Atas (Tingkatan 4 hingga Tingkatan 5)

KATEGORI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN

 1. SMK (Harian)
 2. SM (Bersarama Penuh)
 3. SM Seni dan Sukan
 4. SMT/V
 5. SMKA
 6. SMKAB

PENGECUALIAN DARIPADA MENGIKUTI PENDIDIKAN WAJIB (HOME SCHOOLING)

1. PENYATAAN DASAR
Home Schooling adalah merupakan satu kaedah persekolahan di rumah yang diberikan kepada ibu bapa yang memerlukannya seperti mempunyai masalah kesihatan kronik dan memerlukan jagaan rapi oleh pihak penjaga. Namun demikian ianya hanyalah satu keistemewaan dan bukannya hak. Persekolahan biasa adalah diutamakan kepada kanak-kanak kerana ianya merupakan satu cara untuk kanak-kanak dapat berinteraksi di antara satu sama lain.
2. TUJUAN
2.1 Memberi peluang kepada kanak-kanak yang menhadapi masalah kesihatan yang kronik dan memerlukam penjagaan yang rapi oleh ibu bapa untuk mendapat pendidikan formal di rumah.
2.2 Memastikan tidak berlaku keciciran kepada kanak-kanak untuk memperolehi pendidikan wajib seperti dalam Akta Pendidikan 1996.
2.3 Mendidik ibu bapa supaya menjalankan tanggungjawab mereka untuk menyekolahkan anak.
3. PELAKSANAAN DASAR
3.1 Akta Pendidikan (Pindaan) 2002
Subseksyen 29A (2) Akta Pendidikan (Pindaan) 2002 memperuntukkan Menteri boleh, "Jika difikirkan wajar dan demi kepentingan murid atau awam untuk berbuat demikian", melalui perintah yang disiarkan dalam Warta, mengecualikan mana-mana murid atau mana-mana golongan murid yang dikehendaki supaya mengikuti pendidikan wajib, sama ada secara mutlak atau tertakluk kepada apa-apa syarat yang difikirkannya dan patut dikenakan, dan boleh pada bila-bila masa menurut budi bicaranya membatalkan pengecualian itu atau membatalkan atau mengubah atau menambah syarat-syarat itu.
3.2 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 14/2002 : Pelaksanaan Pendidikan Wajib di Peringkat Rendah 2003 bertarikh 27 November 2002.
3.3 Garis Panduan Pelaksanaan Pendidikan Wajib di Peringkat Rendah Tahun 2003.
4. KAEDAH PELAKSANAAN
4.1 Permohonan Home Schooling boleh dibuat di mana-mana Jabatan Pelajaran Negeri di seluruh negara menggunakan borang yang telah disediakan. Permohonan ini akan di hantar ke Bahagian Sekolah Kementerian Pelajaran oleh Jabatan Pelajaran Negeri yang berkaitan untuk diproses dan diberikan kelulusan khas. Setakat ini hanya mereka yang mempunyai masalah kesihatan kronik dan memerlukan jagaan rapi oleh pihak penjaga adalah diutamakan untuk tujuan kelulusan. Semua syarat-syarat untuk tujuan permohonan ini ada dinyatakan di dalam borang yang boleh didapati secara percuma di semua Jabatan Pelajaran Negeri di seluruh Negara.
4.2 Kes permohonan pengecualian daripada mengikuti pendidikan wajib dan menjalankan persekolahan di rumah (Home Schooling) dirujuk kepada KPPM untuk mendapat ulasan dan kemudiannya diangkat kepada YB Menteri Pendidikan untuk mendapatkan keputusan.
4.3 Secara amnya syarat tersebut adalah seperti berikut:
4.3.1 Pemohon hendaklah terdiri daripada warganegara Malaysia
4.3.2 Pemohon mestilah memiliki kelulusan ikthisas perguruan
4.3.3 Salah seorang ibu bapa mestilah berkesanggupan untuk menjadi pengajar kepada kanak-kanak tersebut secara sepenuh masa di rumah
4.3.4 Adalah diwajibkan untuk menggunakan kurikulum kebangsaan
4.3.5 Berkemampuan untuk menyediakan prasrana pendidikan yang kondusif dan sempurna untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran
4.3.6 Lawatan ke rumah pemohon akan dibuat untuk tujuan lawatan tapak kesesuaian prasarana pendidikan oleh pegawai Kementerian Pelajaran Malaysia , Jabatan Pelajaran Negeri dan Pejabat Pelajaran Daerah
4.3.7 Pemohon membenarkan Pegawai daripada Kementerian Pelajaran Malaysia, Jabatan Pelajaran Negeri atau Pejabat Pelajaran Daerah untuk melawat rumah pada bila-bila masa hari persekolahan untuk tujuan pemantauan proses Pengajaran & Pembelajaran tanpa prasangka.
4.3.8 Kanak-kanak yang menjalankan Home Schooling tidak dibenarkan sama sekali untuk menghadiri mana-mana persekolahan secara tiusyen harian sama ada swasta atau kerajaan
4.3.9 Sekiranya didapati pemohon melanggar syarat-syarat yang terkandung dalam kelulusan yang diberikan oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia maka pihak Kementerian Pelajaran Malaysia berhak untuk membatalkan kelulusan tersebut dengan serta merta dan kanak-kanak tersebut hendaklah didaftarkan semula ke sekolah biasa dengan segera.
5. TARIKH KUATKUASA
5.1 Kertas "Kriteria Pengecualian Daripada Mengikuti Pendidikan Wajib Di Peringkat Rendah" telah diluluskan oleh YB Menteri Pendidikan pada 28 Jun 2003 dan tugas memproses permohonan pengecualian telah dilaksanakan mulai daripada tarikh tersebut.
BANTUAN:-
 1. Buku Teks
 2. KWAPM
 3. Rancangan Makanan Tambahan
 4. Skim Baucer Tuisyen
 5. Lain-lain Bantuan

- Biasiswa Kecil
- Pakaian Seragam Sekolah

PENGURUSAN ASRAMA HARIAN

1. Latar Belakang
KPM telah menyediakan tempat penginapan yang kondusif dan Selamat kepada murid-murid yang kurang berkemampuan serta tinggal jauh daripada sekolah.
2. Tujuan
Kemudahan asrama yang disediakan adalah bertujuan melahirkan insan (murid) yang cemerlang dalam aspek intelek iaitu kurikulum dan kokurikulum serta seimbang dari segi jasmani dan rohani seperti yang diaspirasikan oleh Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
3. Kaedah Pelaksanaan
Pengurusan asrama harian melaksanakan aktiviti murid berpandukan Buku Panduan Pengurusan Asrama Harian yang berpandukan kepada Surat-Surat Pekeliling Ikhtisas yang dikeluarkan oleh KPM

PROGRAM KESIHATAN DI SEKOLAH :

Pengenalan :-
KPM menubuhkan JK Induk 3K (Kebersihan, Kesihatan dan Keselamatan) yang di pengerusikan oleh Timbalan Menteri Pelajaran bagi menangani isu-isu nasional berkaitan 3 aspek di atas. Bahagian Pengurusan Sekolah Harian dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan Program 3K ini.

TAARIFAN

 1. Kebersihan : Peersonaliti diri warga sekolah yang cemerlang dan persekitaran sekolah yang bersih, indah dan kondusif dalam membantu proses pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti dan berkesan.
 2. Kesihatan: Sihat, cergas dan cerdas dari segi jasmani, emosi , rohani dan intelek supaya murid dapat mengawal dan mengurus diri dalam membantu meningkatkan pencapaian akademik dan pembangunan sahsiah diri.
 3. Keselamatan: Siasana yang Selamat didalam atau diluar sekolah boleh meningkatkan keyakinan dan kekuatan dalaman diri (jati diri murid) daripada sebarang pengaruh dan ancaman luar.

SKOP DAN BIDANG TUGAS :-

1. Bertanggungjawab merancang Pelan Tindakan Pengurusan Kebersihan iaitu;
 1. Menentukan program pembangunan kebersihan murid dilaksanakan di sekolah
 2. Menyelaras aktiviti-aktiviti program kebersihan sekolah dengan agensi-agensi berkaitan
 3. Menentukan keperluan-keperluan kebersihan untuk kesejahteraan murid-murid di sekolah
 4. Merancang keperluan sumber kewangan dan tenaga dalam Pendidikan Kebersihan
 5. Mengenal pasti keperluan latihan kepada warga sekolah
 6. Memastikan syarat-syarat perjanjian dan bidang tugas berkaitan dengan perjanjian/kontrak seperti syarikat pembersihan, pengusaha kantin sekolah, pengusaha dewan makan asrama, pembekal makanan RMT dan SBT serta pembekal susu sekolah.
2. Mewujudkan polisi kebersihan dan kepimpinan yang berkaitan dengan pengurusan kebersihan murid.
3. Melaksanakan pemeriksaan, pemantauan dan penilaian kebersihan murid dan sekolah;
3.1 Mewujud serta melaksanakn manual penjagaan kebersihan murid dan program kebersihan sekolah.
3.2 Mengkaji dan menilai keberkesanan program secara berterusan
4. Menyediakan pelan kontigensi kebersihan untuk menangani kes-kes seperti banjir, jerebu, keracunan makanan dan lain-lain.
5. Meningkatkan kerjasama dengan agensi-agensi yang berkaitan program kebersihan
6. Menyediakan laporan secara berkala.

 

CADANGAN PELAKSANAAN AKTIVITI

1. Melaksanakan program kebersihan;
 • Program Penjagaan Gigi dan Mulut
 • Program Bebas Kutu
 • Program Cuci Tangan
 • Program Penjagaan Kuku
 • Program Kemas Diri
 • Program Membasmi Kudis Buta
2. Selain daripada program di atas pertandingan juga diadakan seperti;
 • Pertandingan Kebersihan
 • Petandingan landskap
 • Pertandingan Kantin
 • Pertandingan Angkat Kelas
 • Pertandingan Melukis dan Mewarna
 • Pertandingan Kuiz, Pidato dan Bahas
 • Pameran
3. Program-program lain seperti Program Bebas Denggi, menyediakan sudut keceriaan dan sekolah kawasan Larangan Merokok.

Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu, Jalan Bukit Kecil,20604 Kuala Terengganu, Terengganu Darul Iman.
Tel : 09-6213000. Faks : 09-6238415. Emel : jpnt@moe.gov.my
Web site : http://jpnterengganu.moe.gov.my
Terima kasih kerana mengunjungi Laman Web JPNT
JPN Terengganu tidak bertanggungjawab bagi apa - apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana - mana maklumat yang diperolehi dari laman web ini

Webmaster Login