·         Memimpin menyelia dan meni­lai pen­gu­ru­san seko­lah di daerah demi meningkatkan prestasi sekolah-sekolah ke arah pen­didikan bermutu selaras den­gan Fal­safah Pendidikan Kebangsaan

·         Mer­an­cang dan melak­sanakan pro­gram Perkem­ban­gan Staf,Perkembangan Pro­fe­sion­al­isme serta meningkatkan Prestasi Kuriku­lum dan Kokurikulum.

·         Mengenalpasti dan mer­an­cang penye­le­sa­ian masalah-masalah dan kelemahan-kelemahan pen­ga­jaran pem­be­la­jaran di sekolah.

·         Memimpin seko­lah men­ge­nal­pasti dan mem­perkem­bangkan potensi indi­vidu murid dalam kon­tek kon­sep pen­didikan seu­mur hidup.

·         Memimpin seko­lah untuk mem­perkem­bangkan sosial yang berteru­san Serta sen­si­tif kepada perkem­ban­gan dan peruba­han sosial dan ekonomi Negara.

·         Mewu­jud­kan satu bank data yang kemask­ini demi untuk pen­gu­ru­san sum­ber yang berkesan

·         Mem­bantu Jabatan Pen­didikan Negeri Tereng­ganu mer­an­cang dan melak­sanakan pro­jek pem­ban­gu­nan, uru­san penye­leng­garaan ban­gu­nan dan perbekalan

·         Memimpin seko­lah mewu­jud­kan satu per­hubun­gan yang lebih berke­san den­gan masyarakat, PIBG, Jawatankuasa Kema­juan dan Kese­la­matan Kam­pung serta Pejabat-Pejabat Kerajaan.

·         Memimpin seko­lah memainkan per­anan yang berke­san seba­gai sum­ber rujukan masyarakat tempatan.

·         Memimpin sekolah- sekolah melak­sana dan men­jayakan semua Pro­jek Khas Kementer­ian Pela­jaran Malaysia serta Jabatan Pen­didikan Negeri Tereng­ganu.

·         Mem­bantu seko­lah men­gadakan pro­gram khid­mat kesi­hatan dan keselamatan.

·         Mem­bantu Jabatan Pen­didikan Negeri (JPN) dalam hal-hal Perkhid­matan dan pen­gawalan tatatertib guru, murid-murid, pekerja seko­lah den­gan tujuan meningkatkan prestasi kerja dan.

·         Memimpin seko­lah supaya dapat mewu­jud­kan sebuah masyarakat seko­lah yang bersat­u­padu, mem­pun­yai disi­plin diri, berakhlak mulia, berkeyak­i­nan diri dan dapat menye­suaikan den­gan peruba­han serta cabaran-cabaran dan setia kepada agama,bangsa dan negara serta men­dukung prin­sip prin­sip Rukun Negara.