Visi
“Pen­didikan Berkual­iti Insan Ter­didik Negara Sejahtera”

Misi
“Melestarikan Sis­tem Pen­didikan Yang Berkual­iti Untuk Mem­ban­gunkan Potensi Indi­vidu Bagi Memenuhi Aspi­rasi Negara”


Moto
DUN­GUN sentiasa cemerlang