FUNGSI UNIT KEWANGAN

PEN­GU­RU­SAN KEWANGAN

 • Menye­di­akan Bajet
 • Menye­di­akan Per­mo­ho­nan Peruntukan
 • Menye­di­akan Agi­han Perun­tukan ke Seko­lah (PCG)
 • Menye­laras Sis­tem Espkb
 • Menye­laras Sis­tem ePerolehan
 • Menye­laras Sis­tem eTerimaan
 • Menye­di­akan Nota Minta/​Pesanan Tempatan
 • Menye­di­akan Tang­gun­gan Kontrak
 • Menye­di­akan Baucer Bayaran
 • Menye­di­akan Baucer Jurnal
 • Menye­di­akan Per­mo­ho­nan Bayaran Pukal
 • Menye­di­akan Lapo­ran Prestasi Per­be­lan­jaan Bulanan
 • Menye­di­akan Lapo­ran Peny­ata Penye­sua­ian BV500 & BV503
 • Menye­di­akan Lapo­ran Prestasi Pem­ba­yaran Bil BV342 & BV343
 • Menye­laras Lapo­ran Bulanan Ciri C dalam sis­tem eGaji
 • Menye­laras Lapo­ran Penye­sua­ian Hasil Dalam Sis­tem eTerimaan

MENYE­LARAS PEN­GU­RU­SAN AKAUN KHAS PPD

 • Menye­lang­gara Buku Tunai
 • Menye­di­akan Baucer Bayaran
 • Menye­di­akan Lapo­ran Bulanan
 • Menye­di­akan Lapo­ran Tahunan

MENYE­LARAS PEN­GU­RU­SAN AKAUN SEKOLAH

 • Menyelia akaun Kumpu­lan Wang Sekolah
 • Menyelia Lapo­ran Bulanan PCG
 • Menyelia Lapo­ran Tahu­nan (PATSKOM)

PEN­GU­RU­SAN DAN KAWALAN BELANJAWAN

 • Menye­dia dan menge­mask­inikan belan­jawan tahunan
 • Men­gu­rus dan men­gawal peruntukan
 • Menye­leng­gara rekod dan menye­di­akan lapo­ran perbelanjaan

PEN­GU­RU­SAN KEWAN­GAN AM

 • Men­gu­rus, menye­lang­gara, meman­tau semua jenis panjar
 • Men­gu­ruskan, meman­tau Akaun Bank
 • Men­da­p­atkan sem­ula dan men­gakaunkan per­be­lan­jaan tidak rasmi atau ter­lebih bayar

 

PEN­GU­RU­SAN TERIMAAN

 • Men­gu­rus penge­bi­lan semua jenis ter­i­maan wang awam
 • Mener­ima semua jenis wang awam dan men­gelu­arkan resit-​resit rasmi kerajaan
 • Mengumpul dan meny­er­ahkan ter­i­maan wang awam serta sali­nan dokumen/​laporan ter­i­maan kepada anggota yang bertanggungjawab
 • Menye­leng­gara buku tunai Akaun Khas
 • Menye­di­akan slip masuk bank,penyata pemu­nggut dan mema­suki ter­i­maan ke bank
 • Menye­di­akan dan menge­mukakan kira-​kira tunai bulanan

PEN­GU­RU­SAN PER­OLE­HAN KERAJAAN

 • Men­gu­ruskan per­ole­han bekalan, perkhid­matan dan kerja.

PEN­GU­RU­SAN PEMBAYARAN

 • Men­gu­ruskan semua jenis bayaran selain bayaran emol­u­men anggota
 • Menye­dia dan mem­proses borang pewu­ju­dan akaun bayaran pukal
 • Menye­leng­garakan daf­tar bil masuk rekod pem­bat­a­lan cek
 • Men­gu­rus dan menye­lang­garakan cek dari segi pem­bat­a­lan, peng­gant­ian, pem­bukaan palang dan pena­han cek

 PEN­GU­RU­SAN AKAUN

 • Menye­leng­gara, menge­mask­ini, meman­tau akaun vot/​amanah/​hasil/​deposit
 • Menye­leng­gara dan menge­mask­ini akaun sub­sidiari ter­ma­suk penye­sua­ian den­gan akaun kerajaan
 • Menye­leng­gara buku daf­tar dokumen-​dokumen kewangan
 • Menye­dia dan men­gag­ihkan lapo­ran kewan­gan dan perakaunan
 • Menge­sah dan meman­tau penge­sa­han akaun vot/​amanah/​hasil/​deposit
 • Mem­bantu menye­di­akan akaun awam ter­ma­suk lapo­ran Akaun­tan Negara Malaysia men­gu­rus cek batal
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com