Objek­tif 

Menen­tukan per­mo­ho­nan pro­jek insti­tusi pen­didikan diu­ruskan dan lapo­ran prestasi fizikal dilak­sanakan mengikut prose­dur dan per­at­u­ran yang ditetapkan.

Fungsi

 Men­gu­ruskan uru­san pemilikan/pengambilan tanah untuk insti­tusi pendidikan.

Meman­tau dan mela­por pem­bi­naan insti­tusi pen­didikan ke Kementer­ian Pendidikan Malaysia (SPP2).

Melak­sana kerja-kerja seleng­garaan di sekolah-sekolah dan asrama.

 Men­jadi unit per­an­tara antara Kementer­ian Pela­jaran Malaysia, agensi-agensi luar den­gan sekolah-sekolah dalam hal-hal yang berkai­tan den­gan pembangunan.

Tugas Utama

Mer­an­cang, menye­laras dan men­gawas kerja-kerja yang berkai­tan den­gan pem­bi­naan pro­jek pen­didikan baru, tam­ba­han dan gant­ian seperti yang dike­hen­daki oleh Rancangan-rancangan Malaysia.

Menye­laras per­mo­ho­nan perun­tukan khas dari­pada sekolah-sekolah ban­tuan modal yang dia­jukan kepada Kementer­ian Pen­didikan Malaysia.

 Men­gu­ruskan kerja-kerja seleng­garaan (baik pulih, ubah suai dan naik taraf) seko­lah ren­dah dan seko­lah menen­gah den­gan ker­jasama Penyelia Pem­ban­gu­nan di Peja­bat Pen­didikan Daerah.

 Men­jadi unit per­an­tara antara Kementer­ian Pen­didikan Malaysia, agensi-agensi luar den­gan sekolah-sekolah dalam hal-hal yang berkai­tan den­gan pembangunan.

 

 

Unit Pembangunan,Perolehan & Aset

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com