ENCIK ABDUL WAHID BIN MOHAMAD

PEN. PPD PEN­GU­RU­SAN PEM­BAN­GU­NAN, PEROLEHAN & ASET

KETUA UNIT

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

098441355 samb 120

 

ENCIK ROAZMI BIN MOHAMAD
PEN. PPD PEROLEHAN

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

098441355 samb 121

 

ENCIK MOHAMAD FARID BIN OSMAN

PENYELIA KANAN UNIT PEMBANGUNAN,PEROLEHAN & ASET

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

098441355 samb 105

ENCIK MUHAM­MAD SAZALU BIN SALLEH
JURUTEKNIK

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

098441355 samb 105

PUAN SITI ROHANA BINTI RAFIE
PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

098441355 samb 122

 

Objek­tif 

Menen­tukan per­mo­ho­nan pro­jek insti­tusi pen­didikan diu­ruskan dan lapo­ran prestasi fizikal dilak­sanakan mengikut prose­dur dan per­at­u­ran yang ditetapkan.

Fungsi

 Men­gu­ruskan uru­san pemilikan/pengambilan tanah untuk insti­tusi pendidikan.

Meman­tau dan mela­por pem­bi­naan insti­tusi pen­didikan ke Kementer­ian Pendidikan Malaysia (SPP2).

Melak­sana kerja-kerja seleng­garaan di sekolah-sekolah dan asrama.

 Men­jadi unit per­an­tara antara Kementer­ian Pela­jaran Malaysia, agensi-agensi luar den­gan sekolah-sekolah dalam hal-hal yang berkai­tan den­gan pembangunan.

Tugas Utama

Mer­an­cang, menye­laras dan men­gawas kerja-kerja yang berkai­tan den­gan pem­bi­naan pro­jek pen­didikan baru, tam­ba­han dan gant­ian seperti yang dike­hen­daki oleh Rancangan-rancangan Malaysia.

Menye­laras per­mo­ho­nan perun­tukan khas dari­pada sekolah-sekolah ban­tuan modal yang dia­jukan kepada Kementer­ian Pen­didikan Malaysia.

 Men­gu­ruskan kerja-kerja seleng­garaan (baik pulih, ubah suai dan naik taraf) seko­lah ren­dah dan seko­lah menen­gah den­gan ker­jasama Penyelia Pem­ban­gu­nan di Peja­bat Pen­didikan Daerah.

 Men­jadi unit per­an­tara antara Kementer­ian Pen­didikan Malaysia, agensi-agensi luar den­gan sekolah-sekolah dalam hal-hal yang berkai­tan den­gan pembangunan.

 

 

Unit Pembangunan,Perolehan & Aset

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com