Pen­ge­nalan 

Men­jana kece­mer­lan­gan dalam pen­didikan tidak­lah semu­dah menarik nafas dan menghem­bus­nya tetapi memer­lukan komit­men yang tinggi serta ker­jasama yang jitu dari semua pihak.Unit kuriku­lum seba­gai pen­er­aju utama ke arah kece­mer­lan­gan ini, telah mer­an­cang pel­ba­gai pro­gram untuk melak­sanakan dalam pen­ga­jaran dan pem­be­la­jaran agar dapat mem­bina ketrampi­lan selaras den­gan aspi­rasi negara untuk melahirkan pela­jar yang berwawasan, cin­takan bangsa, agama dan negara untuk meng­hadapi alaf baru.

Objek­tif 

  • Mem­pastikan pen­didikan dapat melahirkan murid yang seim­bang dari segi intelek, rohani, emosi dan jas­mani supaya mereka men­jadi insan kamil yang dihas­rat oleh Fal­safah Pen­didikan Kebangsaan.
  • Mem­pastikan proses pen­ga­jaran dan pem­be­la­jaran di seko­lah dijalankan den­gan cekap dan berkesan.
  • Men­gu­ruskan pelak­sanaan kuriku­lum per­ingkat negeri den­gan tujuan untuk men­ca­pai prestasi akademik seop­ti­mum mungkin.
  • Mem­perkem­bangkan dan mem­per­t­ingkatkan pro­fe­sion­al­isme keguruan.
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com