Pen­ge­nalan 

Men­jana kece­mer­lan­gan dalam pen­didikan tidak­lah semu­dah menarik nafas dan menghem­bus­nya tetapi memer­lukan komit­men yang tinggi serta ker­jasama yang jitu dari semua pihak.Unit kuriku­lum seba­gai pen­er­aju utama ke arah kece­mer­lan­gan ini, telah mer­an­cang pel­ba­gai pro­gram untuk melak­sanakan dalam pen­ga­jaran dan pem­be­la­jaran agar dapat mem­bina ketrampi­lan selaras den­gan aspi­rasi negara untuk melahirkan pela­jar yang berwawasan, cin­takan bangsa, agama dan negara untuk meng­hadapi alaf baru.

Objek­tif