FUNGSI UNIT PEM­BAN­GU­NAN KEMANUSIAAN

 
1. Unit Hal Ehwal Murid (HEM)

 
PEN­GU­RU­SAN DISIPLIN
 
Aktiv­iti Subfungsi
 • Pen­gu­ru­san rayuan berseko­lah semula
 • Pen­gu­ru­san mak­lumat sis­tem salahlaku disi­plin pela­jar (SSDM)

 
PEN­GU­RU­SAN ASRAMA
 
Aktiv­iti Subfungsi
 • Pen­gu­ru­san Sis­tem Mak­lumat Asrama (SMA)

 
PEN­GU­RU­SAN KEBAJIKAN
 
Aktiv­iti Subfungsi
 • Pen­gu­ru­san Pengumpu­lan data pela­jar layak KWAPM
 • Pen­gu­ru­san pengumpu­lan data e-​kasih
 • Pen­gu­ru­san Ran­can­gan Makanan Tam­ba­han (RMT)

 
PEN­GU­RU­SAN BIASISWA
 
Aktiv­iti Subfungsi
 • Pen­gu­ru­san tawaran biasiswa
 • Pen­gu­ru­san pem­ba­yaran biasiswa

 
PEN­GU­RU­SAN KESIHATAN
 
Aktiv­iti Subfungsi
 • Pro­gram susu seko­lah (PSS)
 • Pen­gu­ru­san ran­can­gan susu 1 Malaysia, Vit­a­min 1 Malaysia
 • Pro­gram pen­ingkatan kese­la­matan, keber­si­han, dan kein­da­han alam sek­i­tar seko­lah (SERASI)
 • Pro­gram 3K (Kese­la­matan, Keber­si­han & Keceriaan)

 
PEN­GU­RU­SAN SKIM PIN­JA­MAN BUKU TEKS (SPBT)
 
Aktiv­iti Subfungsi
 • Pen­gu­ru­san perun­tukan perbelanjaan
 • Pelu­pu­san buku teks
 • Pem­ba­yaran tun­tu­tan pem­bekalan buku teks kepada penerbit

 
PEN­GU­RU­SAN BIMBIN­GAN DAN KAUNSELING
 
Aktiv­iti Subfungsi
 • Pen­gu­ru­san pro­gram kepimp­inan dan moti­vasi pelajar
 • Pen­gu­ru­san per­tandin­gan aktiv­iti kerjaya
 • Pen­gu­ru­san pelak­sanaan pro­gram maju diri

 
PEN­GU­RU­SAN PEN­DIDIKAN PENCE­GA­HAN DADAH
 
Aktiv­iti Subfungsi
 • Pen­gu­ru­san pro­gram dan aktiv­iti pen­didikan pence­ga­han dadah
 • Pen­gu­ru­san pengumpu­lan data penglibatan dadah di kalan­gan pela­jar melalui ujian air kencing
 • Pen­gu­ru­san pro­gram inter­vensi pela­jar fasa 1
 • Pen­gu­ru­san pro­gram inter­vensi pela­jar fasa 11

 
2. Unit Kokurikulum

 
PEN­GU­RU­SAN KOKURIKULUM
 
Aktiv­iti Subfungsi
 • Pen­gu­ru­san pelawaan penubuhan per­sat­uan dan kelab/​persatuan dan kelab per­mainan atau sukan, agensi ker­a­jaan (GO’S) dan agensi bukan ker­a­jaan (NGO’S)
 • Pen­gu­ru­san pasukan paka­ian ser­agam (PPS)
 • Pen­gu­ru­san pusat aktiv­iti kokuriku­lum (PAK)
 • Pen­gu­ru­san aktiviti/​pertandingan kokurikulum
 • Pen­gu­ru­san peni­la­ian kokurikulum

 
3. Unit Sukan

 
PEN­GU­RU­SAN SUKAN
 
Aktivi­tiSub­fungsi
 • Pen­gu­ru­san per­an­can­gan tak­wim tahunan
 • Pen­gu­ru­san pelak­sanaan pertandingan
 • Pen­gu­ru­san pem­ban­gu­nan kepegawaian/​kejurulatihan/​kepengadilan
 • Pen­gu­ru­san pem­ban­gu­nan atlet
 • Pen­gu­ru­san kon­tin­jen MSSS
 • Pen­gu­ru­san pusat-​pusat sukan
 • Pen­gu­ru­san kemu­da­han dan peralatan
 • Pen­gu­ru­san pro­gram sukan den­gan per­sat­uan sukan/​agensi luar
 • Pen­gu­ru­san peny­er­taan pegawai/​atlet dalam program/​pertandingan sukan per­ingkat kebangsaan/​antarabangsa
 • Pen­gu­ru­san yuran MSSS
 • Pen­gu­ru­san tun­tu­tan MSSS
 • Pen­gu­ru­san pem­be­lian peralatan/​perkhidmatan
 • Pen­gu­ru­san penyeli­aan dan bimbingan
 • Pen­gu­ru­san anugerah MSSS
 • Pen­gu­ru­san pro­gram PSKPPS
 • Pen­gu­ru­san peny­er­taan pegawai /​AKS dalam pro­gram PSKPPS
 • Pen­gu­ru­san yuran PSKPPS
 • Pen­gu­ru­san Kon­tin­jen PSKPPS

Unit Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com