Fungsi Unit Peperik­saan dan Penilaian

 • Men­gu­rus dan men­gen­da­likan pel­ba­gai peperik­saan awam dalam dan luar negeri.
 • Men­gu­rus dan men­gen­da­likan PTK.
 • Mem­bantu men­gu­ruskan pendaf­taran calon peperiksaan.
 • Mem­beri mak­lumat dan sokon­gan untuk pen­tau­li­a­han pusat peperiksaan.
 • Uruse­tia setiap pro­gram lati­han penilaian.
 • Men­gu­rus dan men­gen­da­likan pen­tak­siran sekolah.
 • Men­gu­rus kese­la­matan peperiksaan.
 • Mer­an­cang, men­gu­rus dan men­gelola peng­gu­naan teknologi mak­lumat dalam pen­gu­ru­san dan peni­la­ian peperiksaan.
 • Menye­laras, mem­proses mak­lumat dan data seko­lah /​calon peperiksaan.
 • Mem­berikan khid­mat nasi­hat ten­tang peperik­saan awam.
 • Mem­beri mak­lumat yang tepat, cepat dan jitu ten­tang peperiksaan