FUNGSI UNIT PEN­TAD­BI­RAN

 • men­gu­rus dan meman­tau kon­trak perkhid­matan Pem­ber­si­han Ban­gu­nan dan kawasan serta Kawalan Kese­la­matan di sekolah-​sekolah dan premis di bawah pen­tad­bi­ran PPD Dun­gun
 • menyelia dan men­gu­ruskan peng­gu­naan dan penye­leng­garaan kender­aan jabatan yang berada di jabatan, PPD dan seko­lah
 • mer­an­cang pem­be­lian barang-​barang dan menyelia pen­gu­ru­san stor di Jabatan
 • menyelia dan meman­tau kehadi­ran pegawai dan kak­i­tan­gan melalui rekod kad per­akam waktu
 • menye­laras dan men­jadi uruse­tia bagi Per­him­punan Bulanan PPD Dun­gun
 • men­gu­ruskan per­mo­ho­nan ke luar negara
 • pen­gu­ru­san bilik mesyuarat Jabatan
 • men­gu­ruskan kewan­gan aktiv­iti Pen­tad­bi­ran Negeri. Memas­tikan prestasi kewan­gan berada di tahap yang sep­a­tut­nya.
 • pen­gu­ru­san surat-​menyurat Jabatan
 • pen­gu­ru­san Khid­mat Pelang­gan
 • menye­laras dan men­jadi Seti­ausaha untuk Mesyuarat Majlis Bersama Jabatan
   

FUNGSI UNIT TATATERTIB

 • men­gu­ruskan kes-​kes tatatertib PPP Siswazah, PPP Lep­asan Diploma dan Pegawai Sokon­gan di bawah JPNPP
 • mem­buat semakan dan men­gu­ruskan kes-​kes sur­caj PPP Siswazah, PPP Lep­asan Diploma dan Pegawai Sokon­gan di bawah JPNPP
 • menye­di­akan ker­tas kerja untuk per­tim­ban­gan Pengerusi Lem­baga Tatatertib Kumpu­lan Sokon­gan (No. 2) JPNPP di bawah Per­at­u­ran 35, Peraturan-​peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993
 • menye­di­akan ker­tas untuk per­tim­ban­gan Pengerusi Lem­baga Tatatertib bagi menen­tukan Kes Prima Facie oleh Lem­baga Tatatertib Kumpu­lan Sokon­gan (No. 2) JPNPP
 • menye­di­akan Surat Per­tuduhan kepada Pegawai Kena Tuduh serta Surat Ulasan Ketua Jabatan
 • menye­dia dan mem­ben­tangkan ker­tas kerja untuk per­tim­ban­gan Mesyuarat Lem­baga Tatatertib Kumpu­lan Sokon­gan (No. 2) JPNPP bagi menen­tukan huku­man tatatertib yang akan diam­bil ter­hadap Pegawai Kena Tuduh
 • menye­dia Surat Tin­dakan Tatatertib kepada Pegawai Kena Tuduh
 • menye­di­akan Surat Kepu­tu­san Tin­dakan Tatatertib untuk dike­mukakan kepada Peja­bat Pen­didikan Daerah atau Ketua Jabatan masing-​masing
 • menye­dia Surat Per­akuan Rayuan ke Lem­baga Rayuan
 • men­gu­ruskan perisyti­ha­ran harta pegawai JPNPP, Penge­tua dan Guru Besar serta semua staf sokon­gan JPNPP
 • men­gu­ruskan per­mo­ho­nan peker­jaan luar, mem­proses, merekod, dan men­gelu­arkan surat kepu­tu­san per­mo­ho­nan peker­jaan luar sete­lah diper­aku oleh Pen­garah JPNPP kepada pegawai JPNPP, semua guru dan staf sokon­gan
 • men­gu­ruskan per­mo­ho­nan bergiat dalam poli­tik, mem­proses, merekod dan men­gelu­arkan kepu­tu­san per­mo­ho­nan untuk bergiat dalam poli­tik sete­lah diper­aku oleh Pen­garah JPNPP kepada pegawai JPNPP, semua guru dan staf sokon­gan
 • men­gu­ruskan, mem­proses, merekod per­mo­ho­nan pemi­likan harta/​tanah ker­a­jaan dari­pada pegawai JPNPP dan meng­han­tar ke KPM untuk tin­dakan selan­jut­nya
 • men­gu­ruskan hal-​hal berkai­tan Pelan Integriti Nasional dan Pelan Integriti Organ­isasi
 • men­gu­ruskan, mem­proses, merekod per­mo­ho­nan Borang Soalan Tapisan Kese­la­matan pegawai untuk dihan­tar ke KPM bagi tin­dakan selan­jut­nya
 • mengu­ruskan dan memas­tikan mak­lum balas yang diter­ima dari KPM diam­bil tin­dakan dan dihan­tar kem­bali ke KPM
 • men­gadakan Kursus/​Bengkel berkai­tan den­gan Integriti
   
 • Uruse­tia kepada :-
   
 • Mesyuarat Jawatankuasa Pen­gu­ru­san Tert­inggi
 • Mesyuarat Jawatankuasa Keu­tuhan Tad­bir Urus
 • Mesyuarat Lem­baga Tatatertib Dan Sur­caj
   

FUNGSI UNIT PENI­LA­IAN TAHAP KOMPETENSI

  • pen­gu­ru­san proses pendaf­taran calon Kur­sus /​Peni­la­ian Pema­haman Peni­la­ian Tahap Keceka­pan (PTK ) serta Ulan­gan Kur­sus /​Peni­la­ian Pema­haman Peni­la­ian Tahap Keceka­pan (PTK)
  • pen­gu­ru­san proses pendaf­taran calon Peperik­saan PTK Peni­la­ian Tahap Keceka­pan (PTK)
  • pen­gu­ru­san proses pendaf­taran calon Ujian Khas PTK Peni­la­ian Tahap Keceka­pan
  • pen­gu­ru­san proses pendaf­taran calon Peperik­saan Perkhidmatan/​Jabatan anju­ran Kementer­ian Pela­jaran Malaysia
  • pen­gu­ru­san tak­li­mat Peni­la­ian Tahap Keceka­pan (PTK) kepada warga PPD Dun­gun
  • pen­gu­ru­san data kepu­tu­san Peni­la­ian Tahap keceka­pan (PTK)
    

FUNGSI UNIT PER­JAWATAN DAN PERKHIDMATAN

   • men­gu­rus dan mem­proses uru­san perkhid­matan kak­i­tan­gan guru dan bukan guru di bawah PPD Dun­gun
   • meningkat keceka­pan proses pen­gu­ru­san perkhid­matan bagi memas­tikan semua uru­san mematuhi syarat dan dilak­sanakan dalam jangka waktu yang dite­tap­kan
   • men­gu­ruskan keper­luan per­jawatan kak­i­tan­gan bukan guru di bawah PPD Dun­gun
   • men­gu­ruskan per­lan­tikan per­jawatan secara tetap, kon­trak, tukar semen­tara dan pin­ja­man den­gan SPA/​SPP
   • menye­laraskan uru­san pen­em­patan AKS di JPN dan sekolah-​sekolah
   • mem­o­hon pengisian jawatan dari Baha­gian Sum­ber Manu­sia, KPM
   • men­gu­ruskan pengam­bi­lan anggota i) Pekerja Khid­mat Singkat ii) Anggota Khid­mat Sokon­gan
   • memas­tikan perkhid­matan anggota diu­ruskan berdasarkan peraturan-​peraturan semasa bagi memenuhi keperluan/​syarat-​syarat perkhid­matan

FUNGSI UNIT HRMIS

   • menye­laras dan meman­tau pelak­sanaan HRMIS per­ingkat agensi khusus­nya aktiviti-​aktiviti prapelak­sanaan, semasa pelak­sanaan dan selepas pelak­sanaan sesu­atu modul /​sub­modul 
   • memas­tikan semua data asas HRMIS dis­ahkan dan sen­ti­asa kemask­ini
   • seba­gai point of ref­er­ence kepada peng­guna agensi dalam pelak­sanaan HRMIS
   • bertin­dak seba­gai meja ban­tuan (helpdesk) HRMIS iaitu menye­le­saikan masalah peng­guna di agensi berkai­tan pen­g­op­erasian aplikasi HRMIS
   • men­gu­ruskan lati­han amali bengkel penge­mask­in­ian mak­lumat aplikasi HRMIS kepada peng­guna dan mem­ban­gunkan kepakaran untuk meng­gu­nakan aplikasi HRMIS di agensi
   • bertin­dak seba­gai uruse­tia kepada jawatankuasa pelak­sanaan HRMIS dan pasukan teras di agensi
   • menye­laras penye­di­aan infra­struk­tur yang diper­lukan seperti kemu­da­han tapak /​bilik dan rangka­ian bagi pelak­sanaan HRMIS
   • pusat rujukan data per­ingkat agensi
   • menye­di­akan lapo­ran sta­tus pelak­sanaan HRMIS di per­ingkat agensi dari semasa ke semasa
     

FUNGSI UNIT LATI­HAN DAN KEMA­JUAN STAFF

   • men­gu­rus dan men­gen­da­likan Kur­sus Induksi Sis­tem Saraan Malaysia untuk kak­i­tan­gan kumpu­lan pen­gu­ru­san dan pro­fe­sional
   • men­gu­rus dan men­gen­da­likan per­mo­ho­nan penge­cualian mengikuti Kur­sus Induksi Sis­tem Saraan Malaysia
   • menye­laras per­mo­ho­nan mengikuti Kur­sus Kene­garaan Anju­ran Biro Tatane­gara (BTN) Jabatan Per­dana Menteri
   • men­gu­rus dan men­gen­da­likan Kursus-​kursus Jangka Pan­jang dan Kur­sus Jangka Pen­dek Anju­ran Baha­gian Pen­didikan Guru, Kementer­ian Pela­jaran Malaysia
   • men­gu­rus dan men­gen­da­likan waran perun­tukan untuk kur­sus induksi SSM dan Lati­han Dalam Perkhid­matan (LDP) dari Baha­gian Pen­gu­ru­san Sum­ber Manu­sia san Baha­gian Pen­didikan Guru, Kementer­ian Pela­jaran
   • men­gu­rus dan men­gen­da­likan waran perun­tukan untuk lati­han dan perkem­ban­gan staf dari Baha­gian Pen­didikan Guru, Kementer­ian Pela­jaran Malaysia
   • menye­laras per­mo­ho­nan bagi pro­gram lati­han anju­ran Insti­tut Amin­ud­din Baki Induk dan Cawan­gan Utara kur­sus dan lati­han untuk pen­gu­ru­san seko­lah, Kur­sus Kepenge­t­u­aan (NPQEL), Pro­gram Khas Pen­siswaza­han Guru Besar
   • men­gu­rus dan men­gen­da­likan per­mo­ho­nan surat kelu­lu­san bela­jar bagi guru-​guru yang melan­jutkan pela­jaran ke IPTA/​IPTS serta pro­gram tajaan kementer­ian den­gan OUM
     

FUNGSI UNIT NAIK PANGKAT

  • memas­tikan per­lak­sanaan sis­tem kenaikan pangkat warga pen­didikan selu­ruh negeri ini ber­jalan den­gan cemer­lang dan mengikut prose­dur yang telah dite­tap­kan oleh Baha­gian Sum­ber Manu­sia dalam memenuhi kehen­dak indi­vidu, masyarakat dan negara
  • sen­ti­asa mem­beri layanan mesra dan sang­gup mener­ima pan­dan­gan, cadan­gan dan tegu­ran mem­bina dari­pada semua pihak demi meningkat prestasi per­gu­ruan serta proses kenaikan pangkat warga pen­didikan Dun­gun
  • Memas­tikan guru dan kak­i­tan­gan mener­ima kenaikan pangkat sete­lah memenuhi semua syarat kenaikan pangkat yang dite­tap­kan
  • Men­gu­rus dan menye­le­saikan doku­men kenaikan pangkat warga pen­didikan Daerah Dun­gun mengikut prose­dur kerja yang betul dalam tem­poh seperti yang dite­tap­kan oleh pihak Kementer­ian Pela­jaran Malaysia melalui Surat Siaran/​Iklan yang berkai­tan
  • Urus setia bagi uru­san pemangkuan dan kenaikan pangkat bagi PPPS/​PPPLD dan bukan guru yang ter­letak di bawah bidang kuasa Lem­baga Kenaikan Pangkat Perkhid­matan Pen­didikan, P.U.(A) 89 dan Lem­baga Kenaikan Pangkat Perkhid­matan Awam, P.U. (A) 151
  • Men­gu­ruskan pen­em­patan dan per­tukaran setara PPPS dan PPPLD untuk jawatan kenaikan pangkat
  • Urus setia Panel Pem­ban­gu­nan Sum­ber Manu­sia PPD Dun­gun
  • Urus setia Anugerah Perkhid­matan Cemer­lang
  • Men­gu­rus per­akuan tang­gung kerja jawatan-​jawatan PPPS/​PPPLD dan bukan guru
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com