PUAN NURSUHADA BINTI MOHD REZI
PENO­LONG PEGAWAI TAD­BIR (EO)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
098441355 samb 130

 

PUAN SURIATI BINTI CHE JUHARI
PEM­BANTU TAD­BIR (P/​O)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
098441355 samb 137ENCIK WAN ROSLY BIN WAN MANAN
PEM­BANTU TAD­BIR (P/​O)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
098441355 samb 124

PUAN ROZAINI BINTI HARONOMAR
PEM­BANTU TAD­BIR (P/​O)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
098441355 samb 112


CIK NURUL­FI­TRIAH BINTI EMBONG
PEM­BANTU TAD­BIR (P/​O)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
098441355 samb 115


PUAN ZARIDA BINTI BAKAR
PEM­BANTU TAD­BIR (P/​O)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
098441355 samb 139

 

CIK ZURIATY BINTI SAMSUDIN
PEM­BANTU TAD­BIR (P/​O)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
098441355 samb 134


PUAN NOORAINI BINTI A. GHANI
PEM­BANTU TAD­BIR (P/​O)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
098441355 samb 136


CIK NORIZAN BINTI HASHIM
PEM­BANTU TAD­BIR (P/​O)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
098441355 samb 138


ENCIK MOHD YASSIN BIN SALIM
PEKERJA AWAM
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
098441355


ENCIK ILHAM BIN MAMAT@ABDUL RAZAK
PEM­BANTU AM PEJABAT
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


PUAN
AZIMA BINTI CIK AIK
PEM­BANTU AM PEJABAT
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
098441355 samb 115

ENCIK MOHD HARIRI BIN MAT ZIN
PEKERJA AWAM
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
098441355

 


ENCIK
SAIDI BIN HUSSIN
PEMANDU
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

FUNGSI UNIT PEN­TAD­BI­RAN

 • men­gu­rus dan meman­tau kon­trak perkhid­matan Pem­ber­si­han Ban­gu­nan dan kawasan serta Kawalan Kese­la­matan di sekolah-​sekolah dan premis di bawah pen­tad­bi­ran PPD Dun­gun
 • menyelia dan men­gu­ruskan peng­gu­naan dan penye­leng­garaan kender­aan jabatan yang berada di jabatan, PPD dan seko­lah
 • mer­an­cang pem­be­lian barang-​barang dan menyelia pen­gu­ru­san stor di Jabatan
 • menyelia dan meman­tau kehadi­ran pegawai dan kak­i­tan­gan melalui rekod kad per­akam waktu
 • menye­laras dan men­jadi uruse­tia bagi Per­him­punan Bulanan PPD Dun­gun
 • men­gu­ruskan per­mo­ho­nan ke luar negara
 • pen­gu­ru­san bilik mesyuarat Jabatan
 • men­gu­ruskan kewan­gan aktiv­iti Pen­tad­bi­ran Negeri. Memas­tikan prestasi kewan­gan berada di tahap yang sep­a­tut­nya.
 • pen­gu­ru­san surat-​menyurat Jabatan
 • pen­gu­ru­san Khid­mat Pelang­gan
 • menye­laras dan men­jadi Seti­ausaha untuk Mesyuarat Majlis Bersama Jabatan
   

FUNGSI UNIT TATATERTIB

 • men­gu­ruskan kes-​kes tatatertib PPP Siswazah, PPP Lep­asan Diploma dan Pegawai Sokon­gan di bawah JPNPP
 • mem­buat semakan dan men­gu­ruskan kes-​kes sur­caj PPP Siswazah, PPP Lep­asan Diploma dan Pegawai Sokon­gan di bawah JPNPP
 • menye­di­akan ker­tas kerja untuk per­tim­ban­gan Pengerusi Lem­baga Tatatertib Kumpu­lan Sokon­gan (No. 2) JPNPP di bawah Per­at­u­ran 35, Peraturan-​peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993
 • menye­di­akan ker­tas untuk per­tim­ban­gan Pengerusi Lem­baga Tatatertib bagi menen­tukan Kes Prima Facie oleh Lem­baga Tatatertib Kumpu­lan Sokon­gan (No. 2) JPNPP
 • menye­di­akan Surat Per­tuduhan kepada Pegawai Kena Tuduh serta Surat Ulasan Ketua Jabatan
 • menye­dia dan mem­ben­tangkan ker­tas kerja untuk per­tim­ban­gan Mesyuarat Lem­baga Tatatertib Kumpu­lan Sokon­gan (No. 2) JPNPP bagi menen­tukan huku­man tatatertib yang akan diam­bil ter­hadap Pegawai Kena Tuduh
 • menye­dia Surat Tin­dakan Tatatertib kepada Pegawai Kena Tuduh
 • menye­di­akan Surat Kepu­tu­san Tin­dakan Tatatertib untuk dike­mukakan kepada Peja­bat Pen­didikan Daerah atau Ketua Jabatan masing-​masing
 • menye­dia Surat Per­akuan Rayuan ke Lem­baga Rayuan
 • men­gu­ruskan perisyti­ha­ran harta pegawai JPNPP, Penge­tua dan Guru Besar serta semua staf sokon­gan JPNPP
 • men­gu­ruskan per­mo­ho­nan peker­jaan luar, mem­proses, merekod, dan men­gelu­arkan surat kepu­tu­san per­mo­ho­nan peker­jaan luar sete­lah diper­aku oleh Pen­garah JPNPP kepada pegawai JPNPP, semua guru dan staf sokon­gan
 • men­gu­ruskan per­mo­ho­nan bergiat dalam poli­tik, mem­proses, merekod dan men­gelu­arkan kepu­tu­san per­mo­ho­nan untuk bergiat dalam poli­tik sete­lah diper­aku oleh Pen­garah JPNPP kepada pegawai JPNPP, semua guru dan staf sokon­gan
 • men­gu­ruskan, mem­proses, merekod per­mo­ho­nan pemi­likan harta/​tanah ker­a­jaan dari­pada pegawai JPNPP dan meng­han­tar ke KPM untuk tin­dakan selan­jut­nya
 • men­gu­ruskan hal-​hal berkai­tan Pelan Integriti Nasional dan Pelan Integriti Organ­isasi
 • men­gu­ruskan, mem­proses, merekod per­mo­ho­nan Borang Soalan Tapisan Kese­la­matan pegawai untuk dihan­tar ke KPM bagi tin­dakan selan­jut­nya
 • mengu­ruskan dan memas­tikan mak­lum balas yang diter­ima dari KPM diam­bil tin­dakan dan dihan­tar kem­bali ke KPM
 • men­gadakan Kursus/​Bengkel berkai­tan den­gan Integriti
   
 • Uruse­tia kepada :-
   
 • Mesyuarat Jawatankuasa Pen­gu­ru­san Tert­inggi
 • Mesyuarat Jawatankuasa Keu­tuhan Tad­bir Urus
 • Mesyuarat Lem­baga Tatatertib Dan Sur­caj
   

FUNGSI UNIT PENI­LA­IAN TAHAP KOMPETENSI

  • pen­gu­ru­san proses pendaf­taran calon Kur­sus /​Peni­la­ian Pema­haman Peni­la­ian Tahap Keceka­pan (PTK ) serta Ulan­gan Kur­sus /​Peni­la­ian Pema­haman Peni­la­ian Tahap Keceka­pan (PTK)
  • pen­gu­ru­san proses pendaf­taran calon Peperik­saan PTK Peni­la­ian Tahap Keceka­pan (PTK)
  • pen­gu­ru­san proses pendaf­taran calon Ujian Khas PTK Peni­la­ian Tahap Keceka­pan
  • pen­gu­ru­san proses pendaf­taran calon Peperik­saan Perkhidmatan/​Jabatan anju­ran Kementer­ian Pela­jaran Malaysia
  • pen­gu­ru­san tak­li­mat Peni­la­ian Tahap Keceka­pan (PTK) kepada warga PPD Dun­gun
  • pen­gu­ru­san data kepu­tu­san Peni­la­ian Tahap keceka­pan (PTK)
    

FUNGSI UNIT PER­JAWATAN DAN PERKHIDMATAN

   • men­gu­rus dan mem­proses uru­san perkhid­matan kak­i­tan­gan guru dan bukan guru di bawah PPD Dun­gun
   • meningkat keceka­pan proses pen­gu­ru­san perkhid­matan bagi memas­tikan semua uru­san mematuhi syarat dan dilak­sanakan dalam jangka waktu yang dite­tap­kan
   • men­gu­ruskan keper­luan per­jawatan kak­i­tan­gan bukan guru di bawah PPD Dun­gun
   • men­gu­ruskan per­lan­tikan per­jawatan secara tetap, kon­trak, tukar semen­tara dan pin­ja­man den­gan SPA/​SPP
   • menye­laraskan uru­san pen­em­patan AKS di JPN dan sekolah-​sekolah
   • mem­o­hon pengisian jawatan dari Baha­gian Sum­ber Manu­sia, KPM
   • men­gu­ruskan pengam­bi­lan anggota i) Pekerja Khid­mat Singkat ii) Anggota Khid­mat Sokon­gan
   • memas­tikan perkhid­matan anggota diu­ruskan berdasarkan peraturan-​peraturan semasa bagi memenuhi keperluan/​syarat-​syarat perkhid­matan

FUNGSI UNIT HRMIS

   • menye­laras dan meman­tau pelak­sanaan HRMIS per­ingkat agensi khusus­nya aktiviti-​aktiviti prapelak­sanaan, semasa pelak­sanaan dan selepas pelak­sanaan sesu­atu modul /​sub­modul 
   • memas­tikan semua data asas HRMIS dis­ahkan dan sen­ti­asa kemask­ini
   • seba­gai point of ref­er­ence kepada peng­guna agensi dalam pelak­sanaan HRMIS
   • bertin­dak seba­gai meja ban­tuan (helpdesk) HRMIS iaitu menye­le­saikan masalah peng­guna di agensi berkai­tan pen­g­op­erasian aplikasi HRMIS
   • men­gu­ruskan lati­han amali bengkel penge­mask­in­ian mak­lumat aplikasi HRMIS kepada peng­guna dan mem­ban­gunkan kepakaran untuk meng­gu­nakan aplikasi HRMIS di agensi
   • bertin­dak seba­gai uruse­tia kepada jawatankuasa pelak­sanaan HRMIS dan pasukan teras di agensi
   • menye­laras penye­di­aan infra­struk­tur yang diper­lukan seperti kemu­da­han tapak /​bilik dan rangka­ian bagi pelak­sanaan HRMIS
   • pusat rujukan data per­ingkat agensi
   • menye­di­akan lapo­ran sta­tus pelak­sanaan HRMIS di per­ingkat agensi dari semasa ke semasa
     

FUNGSI UNIT LATI­HAN DAN KEMA­JUAN STAFF

   • men­gu­rus dan men­gen­da­likan Kur­sus Induksi Sis­tem Saraan Malaysia untuk kak­i­tan­gan kumpu­lan pen­gu­ru­san dan pro­fe­sional
   • men­gu­rus dan men­gen­da­likan per­mo­ho­nan penge­cualian mengikuti Kur­sus Induksi Sis­tem Saraan Malaysia
   • menye­laras per­mo­ho­nan mengikuti Kur­sus Kene­garaan Anju­ran Biro Tatane­gara (BTN) Jabatan Per­dana Menteri
   • men­gu­rus dan men­gen­da­likan Kursus-​kursus Jangka Pan­jang dan Kur­sus Jangka Pen­dek Anju­ran Baha­gian Pen­didikan Guru, Kementer­ian Pela­jaran Malaysia
   • men­gu­rus dan men­gen­da­likan waran perun­tukan untuk kur­sus induksi SSM dan Lati­han Dalam Perkhid­matan (LDP) dari Baha­gian Pen­gu­ru­san Sum­ber Manu­sia san Baha­gian Pen­didikan Guru, Kementer­ian Pela­jaran
   • men­gu­rus dan men­gen­da­likan waran perun­tukan untuk lati­han dan perkem­ban­gan staf dari Baha­gian Pen­didikan Guru, Kementer­ian Pela­jaran Malaysia
   • menye­laras per­mo­ho­nan bagi pro­gram lati­han anju­ran Insti­tut Amin­ud­din Baki Induk dan Cawan­gan Utara kur­sus dan lati­han untuk pen­gu­ru­san seko­lah, Kur­sus Kepenge­t­u­aan (NPQEL), Pro­gram Khas Pen­siswaza­han Guru Besar
   • men­gu­rus dan men­gen­da­likan per­mo­ho­nan surat kelu­lu­san bela­jar bagi guru-​guru yang melan­jutkan pela­jaran ke IPTA/​IPTS serta pro­gram tajaan kementer­ian den­gan OUM
     

FUNGSI UNIT NAIK PANGKAT

  • memas­tikan per­lak­sanaan sis­tem kenaikan pangkat warga pen­didikan selu­ruh negeri ini ber­jalan den­gan cemer­lang dan mengikut prose­dur yang telah dite­tap­kan oleh Baha­gian Sum­ber Manu­sia dalam memenuhi kehen­dak indi­vidu, masyarakat dan negara
  • sen­ti­asa mem­beri layanan mesra dan sang­gup mener­ima pan­dan­gan, cadan­gan dan tegu­ran mem­bina dari­pada semua pihak demi meningkat prestasi per­gu­ruan serta proses kenaikan pangkat warga pen­didikan Dun­gun
  • Memas­tikan guru dan kak­i­tan­gan mener­ima kenaikan pangkat sete­lah memenuhi semua syarat kenaikan pangkat yang dite­tap­kan
  • Men­gu­rus dan menye­le­saikan doku­men kenaikan pangkat warga pen­didikan Daerah Dun­gun mengikut prose­dur kerja yang betul dalam tem­poh seperti yang dite­tap­kan oleh pihak Kementer­ian Pela­jaran Malaysia melalui Surat Siaran/​Iklan yang berkai­tan
  • Urus setia bagi uru­san pemangkuan dan kenaikan pangkat bagi PPPS/​PPPLD dan bukan guru yang ter­letak di bawah bidang kuasa Lem­baga Kenaikan Pangkat Perkhid­matan Pen­didikan, P.U.(A) 89 dan Lem­baga Kenaikan Pangkat Perkhid­matan Awam, P.U. (A) 151
  • Men­gu­ruskan pen­em­patan dan per­tukaran setara PPPS dan PPPLD untuk jawatan kenaikan pangkat
  • Urus setia Panel Pem­ban­gu­nan Sum­ber Manu­sia PPD Dun­gun
  • Urus setia Anugerah Perkhid­matan Cemer­lang
  • Men­gu­rus per­akuan tang­gung kerja jawatan-​jawatan PPPS/​PPPLD dan bukan guru
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com