FUNGSI UNIT PSIKOLOGI DAN KAUN­SEL­ING (UPsK)

 
1. Khid­mat Kaun­sel­ing Kepada Pegawai/​Kakitangan Pen­didikan Daerah

 
Sub­fungsi
 • Khid­mat Kaun­sel­ing Individu
 • Khid­mat Kaun­sel­ing Kelompok
 • Khid­mat Kaun­sel­ing Keluarga
 • Khid­mat Kaun­sel­ing Krisis
2. Khid­mat Konsultasi/​Runding Cara Dan Medi­a­tor Kepada Pegawai /​Kakitangan 
Pen­didikan Daerah

 
Sub­fungsi
 • Khid­mat Konsultasi/​Runding Cara
 • Khid­mat Mediator
3. Mer­an­cang Dan Melak­sanakan Kur­sus Berkai­tan Khid­mat Kaun­sel­ing Dan Psikologi Kepada
Pegawai/​Kakitangan Pen­didikan Daerah

 
Sub­fungsi
 • Kur­sus Mem­bimb­ing Sesama Rakan (MESRA-​SAGA)
 • Kur­sus Mentoring
 • Kur­sus Kelu­arga Baha­gia (Ibu Tunggal)
 • Kur­sus Pen­gu­ru­san Tekanan (Stress)
 • Kur­sus Shar­ing And Caring
4. Aplikasi Psikologi Dalam Pen­gu­ru­san Sum­ber Manu­sia Kepada Pegawai/​Kakitangan Pendidikan
Daerah

 
Sub­fungsi
 • Peng­gu­naan Alat Ujian Psikologi
 • Peni­la­ian dan Pem­ban­gu­nan Personel
 • Penye­lidikan Psikologi
 • Pro­gram Pence­gahan, Pengem­ban­gan dan Pemuli­han (3P)
5. Men­gu­rus Kes Pegawai/​Kakitangan Berpris­tasi Ren­dah Dan Bermasalah Ter­ma­suk Kes Sakit
Mental/​Sakit Berpan­jan­gan Di Kalan­gan Pegawai/​Kakitangan Pen­didikan Daerah

Sub­fungsi
 • Kes Pegawai/​Kakitangan Berprestasi Ren­dah (LNPT< 70%)
 • Kes Pegawai/​Kakitangan Bermasalah/​Tatatertib
 • Kes Pegawai/​Kakitangan Bermasalah Sakit Kronik/​Sakit Berpanjangan
 • Kes Pegawai/​Kakitangan Sakit Mental
6. Mengumpul Data Dan Men­ganal­isa Pegawai/​Kakitangan Pen­didikan Daerah Yang Menerima
Perkhid­matan Kaunseling

 
Sub­fungsi
 • Data/​Maklumat Klien
 • Pro­fail Per­son­al­iti Pegawai/​Kakitangan
 • Pengu­ru­san Data e-​SPK (Elek­tronik Sis­tem Psikologi Kaunseling)
7. Mer­an­cang, Men­gu­rus Dan Mem­beri Khid­mat Psikososial Kepada Komu­niti Ker­jasama Dengan
Badan Bukan Ker­a­jaan (NGO) Dan Badan-​Badan Kerajaan

 
Sub­fungsi
 • Pro­gram AKRAB (Rakan Pem­bimb­ing Perkhid­matan Awam) — kerjasama den­gan Jabatan Perkhid­matan Awam (JPA)
 • Pro­gram SKSK (Satu Kelu­arga Satu Kaunselor) — kerjasama den­gan ISM (Insti­tut Sosial Malaysia), KPWKM
 • Pro­gram Moti­vasi (Pela­jar, Guru, Ibu bapa, Belia dan Komuniti)

Unit Psikologi & Kaunseling

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com